تحول
تحول

می خواهم ننویسم

  استمرار در نوشتن گاهی با درد و رنج همراه است.البته باید واضح تر بگویم این ذهن بازیگوش دوست دارد همواره مثل یک جاندار چموش

ادامه مطلب »
تحول

از خودت ضعف نشان نده

جایی مهمان بودم.صحبت می کردیم.چون من همیشه احساسم را بروز می دهم،پس پتانسیل این را دارم که دستخوش اذیت اطرافیان قرار بگیرم. البته کمی عجیب

ادامه مطلب »
تحول

درون خودمان را در یابیم

امروز با سردرگمی عجیبی بیدار شدم.حتی خودم نمی دانستم دلیلش چیست؟ روی هیچ کاری نمی توانستم تمرکز کنم.مدام برنامه ام را زیر رو می کردم.

ادامه مطلب »