نوشتن هدفی است که هر روز باید دنبال شود.نوشتن روزانه شاید خسته کننده به نظر می رسد.اما درمان نوشتن،نوشتن است.

دوست دارم داستان بنویسم. خیلی وسوسه نوشتن داستان توی سرم می چرخد.
نوشتن داستان های مختلف ،خلق شخصیت های مختلفی که زندگی های خودشان را دارند.
برای هدف های خودشان در تلاش هستند.این ها خیلی جذاب هستند. اینکه هر ادمی را انطور که دلت می خواهد بیافرینی.

افرینش ادم ها شکل دادن به ذات وجودی شان خیلی جذاب است.ادمهایی که توی قصه هستند.اما وقتی می خوانی شان انگار در دنیای خیالات تو جان می گیرند.

نوشتن داستان مثل یک شوق است.شوق پرواز بادکنکی که با هزار وصله بهم می چسبانیم.به باد می سپاریمش.زیبا و بی پروا در هوا می رقصد.