تجربه
تجربه

تجربه هایی از دانشگاه

با هزاران امید وارد دانشگاه شدم،بله تکلیف انتخاب رشته مشخص بود.روز اول دانشگاهم را به یاد دارم،با برادر بزرگم رفته بودیم و از اتاقی به

ادامه مطلب »