مرداد ۱۴۰۰(فرمت تاریخ آرشیو ماهانه)
توسعه فردی

مسئله نوشتن است

یکی از درگیری هایی که با خودم دارم شروع به نوشتن است.ذهنم در آغاز قصد گمراه کردن مرا دارد.یک جمله همیشگی قبل از نوشتن«چیزی برای

ادامه مطلب »
توسعه فردی

دانه ی اصیل وجود ما

تکلیف یک نویسنده هر روز نوشتن است.هر روز باید بنویسد.هر روز بخواند.خودش را مدام شخم بزند تا آنچه در وجودش دارد را بشناسد. خیلی وقت

ادامه مطلب »
داستان

بهادر

با نگرانی از دیوار پرید تو حیاط…نصفه شب بود…باز هم با دوستانش رفته بود پی خوش گذرانی. خواهرش بیدار بود اما به روی خودش نیاورد

ادامه مطلب »