درباره فروزان فدایی

فروزان هستم عاشق نوشتن و خواندن ودلم میخواهد مثل اسمم فروزان باشم.نوشتن ،درمانی برای تمام روزمرگی هاست...پس می نویسم.