روز اولی که می خواستم کانال تحول را ایجاد کنم به خودم قول دادم نگران تعداد مخاطب هایم نباشم.بلکه بیشتر روی نوشته هایم تمرکز کنم.

نمی دانم تا حالا گرفتار این درد شده اید یا نه؟حسی که می خواهد تایید شود و می گوید باب دل دیگران رفتار کن ، این تایید شدن زهرماری و ظاهری …

اما تا زمانی که مورد تایید خودت قرار نگیری همواره در درونت یک عذاب هست،حتی اگر واقعا خوب به نظر بیایی خودت را نفی می کنی.چون تایید خودت را نداری.

به نظرم آدم هایی که توانسته اند گلیم زندگی شان را از آب بکشند،مورد تایید خودشان بودند.

اما آنها که هنوز در پیچ و خم زندگی مدام بین ترمز و گاز می مانند،دنبال تایید هستند تا حرکت بعدی را انجام بدهند.

حرکت بعدی که اگر تایید باشد رقم می خورد و اگر مورد تایید قرار نگیرد خط می خورد.

کاش آدمها یک جایی از این تایید شدن ها خسته بشوند.کنارش بگذارند.صبح که بیدار شدند فقط آنچه که می دانند درست است انجام بدهند و جلو بروند.

اگر این مرض تایید شدن ، مورد قبول واقع شدن توسط دیگران ، علاج شود.ایمان دارم که شرایط رشد برای هر فردی چندین برابر خواهد شد.

خودت را تایید کن . راهت را برو . باور کن زندگی ات را خودت رقم می زنی .