باخودم فکر می کنم این حرف هایی که توی سایتم می نویسم،قرار است به کجا برسند.

این حرف ها مثل همان مشق شب است.که توی مدرسه به ما میدادند تا بنویسیم.بخصوص در دوران دبستان،نوشتن اعداد،نوشتن حروف تا ما بتوانیم کم  کم تمام کلمات را بخوانیم.

من مشق نوشتن را در سایتم انجام می دهم،تا روزی که بتوانم بسیار بهتر در نوشتن ظاهر شوم.